Jdi na obsah Jdi na menu
 

REŽIM DNE

 

organizace-dne.jpg

REŽIM DNE

  

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

 

 

 

 

podtrzitko---sede-uzke.jpg

 

Organizace školního dne ve třídě Soviček (starší dětí 4 – 6 let)

 

6.00 – 7.15

Scházení dětí na jedné třídě, ranní hry dle volby a přání dětí

7.15 – 8.00

Didaktické cílené činnosti, individuální péče o děti, spontánní hry a pohybové činnosti v centrech aktivit

8.00 – 8.30

Komunitní kruh

8.30 – 9:00

Ranní cvičení

9.00 – 9.20

Osobní hygiena, svačina

9.20 – 10.00

Řízené činnosti v centrech aktivit, příprava na pobyt venku

10.00 – 12.00

Pobyt venku (v případě nepříznivého počasí náhradní program)

12.00 – 12.30

Osobní hygiena, oběd

12.30 – 14.15

Osobní hygiena a příprava k odpočinku, čtení pohádek, spánek či klidové činnosti mimo ložnici

14.15 – 16.00

Osobní hygiena, svačina, odpolední zájmové hry, didakticky cílené činnosti,
v případě příznivého počasí pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

Organizace školního dne ve třídě Žabiček (mladší děti 2 – 4 roky)

 

6.00 – 7.15

Scházení dětí na jedné třídě, ranní hry dle volby a přání dětí

7.15 – 8.15

Didaktické cílené činnosti, individuální péče o děti, spontánní hry a pohybové činnosti v centrech aktivit

8.15 – 8.30

Ranní cvičení

8.30 – 9:00

Osobní hygiena, svačina

9.00 – 9.20

Komunitní kruh

9.20 – 10.00

Řízené činnosti v centrech aktivit, příprava na pobyt venku

10.00 – 11.30

Pobyt venku (v případě nepříznivého počasí náhradní program)

11.30 – 12.00

Osobní hygiena, oběd

12.00 – 14.15

Osobní hygiena a příprava k odpočinku, čtení pohádek, spánek či klidové činnosti mimo ložnici

14.15 – 16.00

Osobní hygiena, svačina, odpolední zájmové hry, didakticky cílené činnosti,
v případě příznivého počasí pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

 

Příchod dětí

Nechejme děti, ať si spolu hrají, to umí nejlépe...“

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou pozdravem. Dítě si samo vybere podle svého přání ranní hru, určí si zda si chce hrát samo nebo s kamarády. Pokud neví učitelka mu nabídne různé hry a pomůže mu vybrat. V jedné třídě se schází všechny děti a to především proto, aby se utvářely vztahy mezi různě starými dětmi. Mladší děti se od starších mnohého naučí např. nápodobou. Starší děti se naučí chovat citlivě a ohleduplně k mladšímu, brát na něj ohled a pomáhat mu. Podle situace (počet dětí, rozdělané výtvarné projekty apod.) se poté děti rozejdou do svých tříd, avšak není to bezpodmínečně nutné. Pokud si hrají kamarádi z různých tříd, nikdo jim nebude hru upírat. Přece jen jsme taková velká rodina. Během rána má učitelka dostatek prostoru k individuální péči o děti, nabízí jim cílené didaktické činnosti ve skupinkách. Hlídá, aby se žádné dítě necítilo „odstrčené“, ale naopak, aby se cítilo plnohodnotnou součástí skupiny. V případě potřeby může dítě odpočívat v klidném koutku. Ukončení her oznamuje smluvený signál, na kterém se dohodnou děti spolu s učitelkou např. píseň, zvuk zvonečku, trianglu, bubínek aj. Nyní se děti skutečně rozejdou do svých tříd a uklízí hračky na své místo, aby se jim ve třídě líbilo.

Komunitní kruh

Komunikace je hra, jak být sám sebou a mě zajímá, kdo jsi...“

Po úklidu si děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru třídy. Cílem ranního kruhu je vzájemné přivítání a hlavně „povídání si“. Vedeme děti k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů, dojmů, přání apod. naslouchaly. Děti se seznámí s tématem dne, s tím co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybírat. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů. Děti i učitelka jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřízený. Kruh je symbolem rovnosti. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatií, poznávají samy sebe, získávají sociální zkušenosti. Společný kruh je také místem pro nácvik básní a písniček, poslech pohádek a příběhů, jazykových chvilek. Slouží také k různým psychomotorickým hrám. V kruhu určujeme jaký je den, měsíc, jaké je počasí. Symbolické obrázky děti umísťují na určené místo. Při tomto ranním setkání dáváme dětem příležitost ke společné oslavě svátků a narozenin. Této situace využíváme také k upevňování pravidel společenského chování a neverbální komunikace (podání ruky, oční kontakt, radost z obdarování apod.). Po celou dobu pobytu dětí v MŠ je vedeme k dodržování společných pravidel, na kterých jsme se na začátku školního roku domluvili a jsou vyvěšena ve třídách.

Tělovýchovná chvilka

Učíme se lásce k pohybu a k cvičení“

Po ranním kruhu zpravidla cvičíme. Skladbu cvičení volí učitelka, ale není výjimkou, že se na ní podílejí i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti (chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, říkadly, náčiním, na nářadí, pohybové hry i relaxační cviky. Pohyb je propojen s vývojem celé osobnosti dítěte a podmiňuje normální růst a vývoj. Cílem tělesné výchovy v mateřské škole je uspokojování potřeb dítěte v oblasti motorické, emocionální a sociální a snaha rozvinout potenciál každého dítětev těchto složkách osobnosti, aby směřoval k pocitu tělesné, duševní a sociální pohody.

Dopolední svačinka

Kolem deváté hodiny mají děti v jídelně připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou, co je připraveno u výdejního okénka. Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti, nápoj dle výběru.

Činnosti na dané téma v centrech aktivit (CA)

Pomoz mi, abych to dokázal sám“

Děti si volí mezi připravenými činnostmi na základě týdenního plánu. Svoji volbu potvrdí dítě kartičkou se svojí fotkou k danému centru aktivit. Všechna centra jsou označena obrázkem s nápisem. Možnost volby je také závazkem pro děti, že po dokončení činnosti uloží pomůcky, s kterými pracovaly, na své místo. Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Je dbáno na soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se společných činností. Děti mají možnost pracovat v různě velkých skupinách i individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte.

Autoevaluace

Po ukončení činnosti se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo v CA, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým se jim dobře spolupracovalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, sebehodnocení, rozvoje slovní zásoby, souvislého vyjadřování a sociálních vztahů. Sebehodnocení je základní formou hodnocení
v programu Začít spolu. Každé dítě vedeme k tomu, aby si samo hodnotilo své úspěchy i neúspěchy, navrhovalo cesty ke zlepšení. Každé sebehodnocení obohacujeme pozitivní zpětnou vazbou.

Pobyt venku

Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrady školy slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým, námětovým hrám, k poznávání přírody. Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávat okolí školy, obce, kde děti žijí, míst, kam chodí nakupovat, sportovat. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy.

Oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem (např. starší děti se obsluhují zcela samy, mladším dětem se jídlo roznáší apod.). Každé dítě má možnost jíst svým tempem a do jídla je nenutíme.

Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, někdy si děti chtějí chvilku popovídat, pak některé usínají. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízeny klidné činnosti - kreslení, prohlížení knih, sestavování puzzlí apod. s dodržováním pravidla - hraj si, abys nerušil kamarády. Na WC mohou kdykoliv - dítě si samo určuje.

Odpolední svačinka

Děti si berou svačinu podle své potřeby, kdo chce, tak se jen napije.

Odpolední činnosti

Odpoledne si děti vybírají činnosti a hry podle své záliby. Učitelka má prostor,
aby se věnovala dítěti individuálně. Podle pozorování ví, že dítě potřebuje např. zlepšit motoriku - pak s ním vystřihuje, pomáhá mu při hře s mozaikami apod. Může také s dětmi procvičovat malování, opakovat básně, písně, říkadla, tanečky apod. Při pěkném počasí tráví děti odpoledne na školní zahradě,
kde jezdí na kolech a tříkolkách, mohou využívat průlezky, houpačky, šplhací sítě nebo si stavět na pískovišti atd.